Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Nhiệm vụ của kế toán chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp

Kế toán chi phí và tính giá thành rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất và lắp đặt. Từ tổng hợp chi phí cho đến đưa ra giá thành sản xuất cho sản phẩm của doanh nghiệp. Chúng tôi xin tổng hợp lại nhiệm vụ của kế toán chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp cho các bạn tham khảo.
Nhiệm vụ:
- Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp và yêu cầu quản lý, từ đó tổ chức mã hóa, phân loại các đối tượng cho phép nhận diện, tìm kiếm một cách nhanh chóng, không nhầm lẫn các đối tượng trong quá trình xử lý thông tin tự động.
- Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho mà doanh nghiệp lựa chọn. Tùy theo yêu cầu quản lý để xây dựng hệ thống danh mục tài khoản, kế toán chi tiết cho từng đối tượng để kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
- Tổ chức tập hợp, kết chuyển, hoặc phân bổ chi phí sản xuất theo đúng từng trình tự đã xác định.
- Tổ chức xác định các báo cáo cần thiết về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm để chương trình tự động xử lý, kế toán chỉ việc xem, in và phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Ngoài ra, có thể xây dựng hệ thống sổ, báo cáo có tính tự động và xây dựng các chỉ tiêu phân tích cơ bản để thuận tiện cho việc bổ sung và phân tích.
- Tổ chức kiểm kê, xử lý, cập nhật số lượng sản phẩm dở dang cuối tháng, số lượng sản phẩm hoàn thành, sản phẩm dở dang đầu tháng... Xây dựng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang khoa học, hợp lý để xác định giá thành và hạch toán giá thành sản phẩm hoàn thành sản xuất trong kỳ một cách đầy đủ và chính xác.
Theo quy định hiện nay thì giá thành sản phẩm, dịch vụ được xác định trên cơ sở 3 loại chi phí chính: 
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 
- Chi phí nhân công trực tiếp. 
- Chi phí sản xuất chung (ở phân xưởng sản xuất). 
Một số tài khoản sử dụng chủ yếu trong hạch toán quá trình sản xuất: 
Tài khoản 111 - Tiền mặt 
Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng 
Tài khoản 142 - Chi phí trả trước 
Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ 
Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 
Tài khoản 155 - Thành phẩm 
Tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ 
Tài khoản 334 - Phải trả công nhân viên 
Tài khoản 335 - Chi phí phải trả 
Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác 
Tài khoản 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp 
Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung. 

                                                                                                         Nguồn từ voer.edu.vn và vndoc.com

Ảnh nguồn internet
Trên đây, là những công việc chính mà kế toán chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp mà chúng tôi thu thập lại cho các bạn tham khảo. Mọi ý kiến đóng góp xin Comment bên dưới!.

Chúc các bạn thành công!

Một số phân loại kế toán khác trong doanh nghiệp có thể bạn quan tâm:
- Kế toán thanh toán ( Xem chi tiết )
- Kế toán ngân hàng ( Xem chi tiết )
- Kế toán thuế ( Xem chi tiết )
- Kế toán tài sản cố định ( Xem chi tiết )
- Kế toán vật liệu ( Xem chi tiết )
- Kế toán chi phí và giá thành ( Xem chi tiết )
- Kế toán bán hàng ( Xem chi tiết )
Share: