Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

Tổng cục Thuế vừa phát đi công điện số 05/CĐ-TCT ngày 28/06/2020 về thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại nghị quyết số 84/NQ-TTG ngày 29/05/2020.
Nội dung công điện:
Ngày 28/06/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% múc thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mực thu phí trước bạ tại địa phương đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020, Nghị định số 70/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2020.
Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định số 70/2020/NĐ-CP nêu trên, nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại nghị quyết số 84/NQ-TTG ngày 29/05/2020.
Ảnh minh họa
Công điện của Tổng cục Thuế
Nguồn từ Tổng cục Thuế
Share: